تاریخ : شنبه 23 فروردين 1399
کد 1345

ارگ علیشاه

بنای با شکوه ارک علیشاه تبریز در قرن هشتم هجری توسط  تاج الدین علیشاه وزیر الجایتو ساخته شده است. قسمت جنوبی آن دارای طاقی بزرگ بوده كه فرو ریخته است. عرض این بنا سی متر و ارتفاع آن 26 متر است. عرض دیوارها 10 متر و داخل آنها مرکب از دو دیوار عریض است که توسط طاق هایی به هم اتصال یافته است. عکس: مهران چراغچی بازار
.Alishah Arg
  This building constructed between 719 and 724 AH by Tajeddin Alishah the prime minister of Oljayto and Abosaeed Bahador. The building is 30 meters wide and the walls have an average height of 25 meters. It was a store of cereals and arsenal and bailey was built round it and was called Arg  citadel in the Qajar era.